பல வர்ண காகித தாள்களை கொண்டு அழகிய கைவினை செயற்பாட்டு திறன்களை உருவாக்கி காட்டலாம்